INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-06-01 godz. 06:35:33
Numer KRS: 0000523076
Numer REGON: 302826290
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-01-12
Sygnatura akt[RDF/366432/22/200]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLECTUAL PROPERTY CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2014-09-16 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica WOLSZTYŃSKA nr domu 2 kod pocztowy 60-361 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2014-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.06.2014; NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU URSZULA STERLING - NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZAK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, REP. A NR 3907/20142014-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBCZYŃSKI2014-09-16 do dziś
2. ImionaMARCEL2014-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.750,00 ZŁ2014-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2014-09-16 do dziś
2. ImionaPAULINA2014-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ2014-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2014-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2014-09-16 do dziś
2. ImionaPAULINA2014-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBCZYŃSKI2014-09-16 do dziś
2. ImionaMARCEL2014-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2014-09-16 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-09-16 do dziś
369 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2014-09-16 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-09-16 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-09-16 do dziś
674 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2014-09-16 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-16 do dziś
877 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2014-09-16 do dziś
980 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2014-09-16 do dziś
1082 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-09-16 do dziś
1185 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2014-09-16 do dziś
1258 13 Z WYDAWANIE GAZET2014-09-16 do dziś
1358 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2014-09-16 do dziś
1458 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-09-16 do dziś
1559 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2014-09-16 do dziś
1663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-09-16 do dziś
1763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-09-16 do dziś
1863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-16 do dziś
1968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.03.2016 okres OD 27.06.2014 DO 31.12.20142016-04-27 do dziś
2data złożenia 27.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-21 do dziś
3data złożenia 28.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-29 do dziś
4data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
5data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-27 do dziś
6data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7data złożenia 12.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.06.2014 DO 31.12.20142016-04-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-27 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.06.2014 DO 31.12.20142016-04-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów