AST SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000523066
Numer REGON: 081235958
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-04-07
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3424/20/865]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAST SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2015-05-18 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. OCHLA-KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 66-006 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2015-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.08.2014 R. - NOTARIUSZ KATARZYNA KACZANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. „A” NR 8580/2014.2014-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOROCH2014-09-11 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA BOGUMIŁA2014-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 500 ZŁ2014-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILK2014-09-11 do dziś
2. ImionaSTEFANIA2014-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ2014-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU.2014-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILK2014-09-11 do dziś
2. ImionaJAN MICHAŁ2014-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOROCH2014-09-11 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA BOGUMIŁA2014-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILK2014-09-11 do dziś
2. ImionaSTEFANIA2014-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2015-03-05 do dziś
226 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2015-03-05 do dziś
326 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2015-03-05 do dziś
427 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2015-03-05 do dziś
527 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2015-03-05 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-03-05 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-03-05 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-05 do dziś
927 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2020-04-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.02.2015 okres OD 23.09.2014 DO 31.12.20142015-03-05 do dziś
2data złożenia 23.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-26 do dziś
3data złożenia 08.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-13 do dziś
4data złożenia 14.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-20 do dziś
5data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
6data złożenia 17.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.09.2014 DO 31.12.20142015-03-05 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-20 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.09.2014 DO 31.12.20142015-03-05 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-20 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów