„BUD-TEAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000523016
Numer REGON: 022495591
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-07-16
Sygnatura akt[RDF/317814/21/786]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUD-TEAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZŁOTORYJSKI gmina WOJCIESZÓW miejscowość WOJCIESZÓW2014-09-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WOJCIESZÓW ulica BOLESŁAWA CHROBREGO nr domu 77G kod pocztowy 59-550 poczta WOJCIESZÓW kraj POLSKA 2014-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.08.2014 R., NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW KOWAL, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, UL. SUDECKA 10/1, REPERTORIUM A NR 2608/20142014-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWAJA2014-09-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARCIN2014-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2014-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWAJA2014-09-10 do dziś
2. ImionaPIOTR MARIUSZ2014-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2014-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2014-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI2014-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWAJA2014-09-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARCIN2014-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2014-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-09-10 do dziś
277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2014-09-10 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-09-10 do dziś
446 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-09-10 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2014-09-10 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2014-09-10 do dziś
746 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-09-10 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-09-10 do dziś
947 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2014-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2016 okres OD 10.09.2014 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
2data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
3data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
4data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
5data złożenia 08.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
6data złożenia 16.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.09.2014 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.09.2014 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów