ARTFORMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000522988
Numer REGON: 200882672
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-01-03
Sygnatura akt[RDF/365776/22/99]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTFORMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2018-09-27 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. LNIANA nr domu 41 kod pocztowy 15-665 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2018-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.09.2014 R.2014-09-09 do dziś
229.06.2018 R. W KN PIOTRA NIEMOTKO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 4171/2018 ZMIENIONO § 3, § 112018-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGRODNICZEK2014-09-09 do dziś
2. ImionaNORBERT2014-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2014-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONASZEWSKA OGRODNICZEK2014-09-09 do dziś
2. ImionaMARTA JOANNA2014-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2014-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2014-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGRODNICZEK2014-09-09 do dziś
2. ImionaNORBERT2014-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2014-09-09 do dziś
227 52 Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2014-09-09 do dziś
331 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2014-09-09 do dziś
431 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2014-09-09 do dziś
531 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2014-09-09 do dziś
632 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2014-09-09 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2014-09-09 do dziś
843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2014-09-09 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-09-09 do dziś
1016 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2021-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2015 okres OD 09.09.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
2data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
3data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
4data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5data złożenia 14.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-14 do dziś
6data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7data złożenia 03.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.09.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-14 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.09.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów