GAMROT PROCAJŁO NZOZ OPIEKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000522854
Numer REGON: 240919881
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-03-20
Sygnatura akt[RDF/996218/19/878]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-09-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGAMROT PROCAJŁO NZOZ OPIEKA SPÓŁKA JAWNA2014-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RACIBORSKI gmina RACIBÓRZ miejscowość RACIBÓRZ2014-09-11 do dziś
2. Adresmiejscowość RACIBÓRZ ulica UL. BIELSKA nr domu 2A kod pocztowy 47-400 poczta RACIBÓRZ kraj POLSKA 2016-11-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejNZOZOPIEKARACIBORZ@GMAIL.COM2016-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.08.2014 R.2014-09-11 do dziś
219.09.2014 R. - ZMIENIONO: § 1; § 3; § 8 UMOWY SPÓŁKI2014-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-09-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW DNIU 19 SIERPNIA 2014 R. WSPÓLNICY SPÓŁKI GRZEGORZ PROCAJŁO HELENA BUREK ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „OPIEKA” SPÓŁKI CYWILNEJ POSTANOWILI O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH. WSPÓLNICY POSIADAJĄ NUMERY NIP: HELENA BUREK 6391053534, GRZEGORZ PROCAJŁO 6391845962.2014-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROCAJŁO2014-09-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PAWEŁ2014-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-09-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-09-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-09-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAMROT2014-10-31 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA EWA2014-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-10-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-10-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-10-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-10-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2014-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAMROT2014-10-31 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA EWA2014-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROCAJŁO2014-09-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PAWEŁ2014-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2014-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 11.09.2014 DO 31.03.20182019-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów