ASSET INWESTYCJE I UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000522709
Numer REGON: 147416005
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2017-03-06
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/9533/17/332]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSET INWESTYCJE I UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2017-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PIĘKNA nr domu 68 kod pocztowy 00-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.03.2014, NOTARIUSZ MARTA JÓZEFINA KOLBUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1966/20142014-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2014-09-09 do dziś
2. ImionaJERZY MARIAN2014-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ2014-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIAS2014-09-09 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2014-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ2014-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARTNERZY INWESTYCYJNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1202585602014-09-09 do dziś
4. Numer KRS0000257564 2014-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2014-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-09-09 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-09-09 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-09-09 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-09-09 do dziś
582 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2014-09-09 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-09-09 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-09 do dziś
885 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-09-09 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-09-09 do dziś
1085 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-09-09 do dziś
1168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-09-09 do dziś
1264 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2014-09-09 do dziś
1368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-09-09 do dziś
1470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-09-09 do dziś
1570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-09-09 do dziś
1670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-09-09 do dziś
1773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-09-09 do dziś
1873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-09-09 do dziś
1974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-09-09 do dziś
2074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-09 do dziś
2182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-09-09 do dziś
2282 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2014-09-09 do dziś
2364 20 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-09-09 do dziś
2466 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2014-09-09 do dziś
2566 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2014-09-09 do dziś
2666 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2014-09-09 do dziś
2766 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2014-09-09 do dziś
2868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-09-09 do dziś
2964 91 Z LEASING FINANSOWY2014-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2015 okres OD 09.09.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
2data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.09.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.09.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji22.06.2016 NOTARIUSZ EWA WINICZENKO KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3306/20162017-03-06 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATORZY REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE2017-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDĄBROWSKI2017-03-06 do dziś
2. ImionaJERZY MARIAN2017-03-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-06 do dziś
21. NazwiskoGLASENAPP2017-03-06 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JERZY2017-03-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności22.06.2016 NOTARIUSZ EWA WINICZENKO KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3306/20162017-03-06 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów