BAL TUREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000522659
Numer REGON: 360231048
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/507753/23/525]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBAL TUREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2021-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. GEN. ZYGMUNTA WALTERA JANKEGO nr domu 151 kod pocztowy 40-617 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2021-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.09.2014 R.2014-09-05 do dziś
230.04.2021R, REP A NR 2812/2021, NOTARIUSZ SYLWIA CHODOŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W MIKOŁOWIE PRZY UL.OKRZEI 20, ZMIENIONO § 4.2021-05-24 do dziś
325.11.2021, REPERTORIUM A NR 6555/2021, NOTARIUSZ BARBARA HAJDA-PALICKA, KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA HAJDA-PALICKA DOMINIKA DEDA SPÓŁKA CYWILNA W MIKOŁOWIE PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 25, ZMIENIONO PARAGRAF 2, PARAGRAF 3, PARAGRAF 4.2021-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŞARI2021-12-07 do dziś
2. ImionaABIDDER BARIŞ2021-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2021-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŞARI2021-12-07 do dziś
2. ImionaYILDIRIM TUGRUL2021-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2021-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŞARI2021-12-07 do dziś
2. ImionaABIDDER BARIŞ2021-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2021-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-12-07 do dziś
247 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-12-07 do dziś
310 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2021-12-07 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-12-07 do dziś
556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2021-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.02.2019 okres OD 05.09.2014 DO 31.12.20152019-02-05 do dziś
2data złożenia 05.02.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-05 do dziś
3data złożenia 05.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-05 do dziś
4data złożenia 30.04.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-30 do dziś
5data złożenia 26.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-26 do dziś
6data złożenia 26.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-26 do dziś
7data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
8data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.09.2014 DO 31.12.20152019-02-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-30 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-26 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-26 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.09.2014 DO 31.12.20152019-02-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów