EXCALIBUR CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000522628
Numer REGON: 147422490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2018-01-05
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/107301/17/293]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCALIBUR CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BAGATELA nr domu 11 nr lokalu 5 kod pocztowy 00-585 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.07.2014, NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS, KANCELARIA NOTARIALNA M. BIWEJNIS P. ORŁOWSKI SC, REP. A NR 10536/20142014-09-09 do dziś
211.06.2015 R. PAULINA KRAJEWSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY LUBIEŃSKIEJ NR REP. 12016/2015 ZMIANA PAR. 6 ORAZ PAR. 7 UST. 1 I UST. 22016-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŚ2014-09-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRZYSZTOF2014-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ2014-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2014-09-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2014-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ2014-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORTALEWSKI2014-09-09 do dziś
2. ImionaMICHAŁ STANISŁAW2014-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ2014-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-09 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASIAK2016-01-04 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2016-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2016-01-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2016-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2014-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2014-09-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2014-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŚ2014-09-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRZYSZTOF2014-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORTALEWSKI2014-09-09 do dziś
2. ImionaMICHAŁ STANISŁAW2014-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 91 Z LEASING FINANSOWY2014-09-09 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-09-09 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-09-09 do dziś
466 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2014-09-09 do dziś
566 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2014-09-09 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-01-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-01-04 do dziś
263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-01-04 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-01-04 do dziś
466 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2016-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.12.2017 okres OD 17.07.2014 DO 31.12.20152018-01-05 do dziś
2data złożenia 12.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.07.2014 DO 31.12.20152018-01-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.07.2014 DO 31.12.20152018-01-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów