ENERGIA LUBLIN PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000522582
Numer REGON: 061729110
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-08
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-03-28
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/7865/22/244]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA LUBLIN PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2022-03-21 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. TOMASZA ZANA nr domu 38 kod pocztowy 20-601 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2022-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04-08-2014 R., ASESOR NOTARIALNY MICHAŁ RZĄCZYŃSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA W LUBLINIE PIOTRA GRZEGORZA BANDERSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 8/3, REPERTORIUM A NUMER 7427/20142014-09-08 do dziś
216.04.2021 R. NOTARIUSZ RENATA IZDEBSKA-SKWARA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. PAŃSKIEJ 96/33, 00-837 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 4879/2021 - ZMIENIONO § 7, § 9, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2021-04-28 do dziś
3ZMIENIONO § 2, § 3, § 9, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY SPÓŁKI2022-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaMARIUSZ ARTUR2014-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały182 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WAROŚCI 9100,00 ZŁ2022-03-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTOROWICZ2021-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTOROWICZ2022-03-21 do dziś
2. ImionaBOŻENA BARBARA2022-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAROŚCI 900,00 ZŁ2022-03-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2021-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTOROWICZ2014-09-08 do dziś
2. ImionaTADEUSZ PIOTR2014-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2014-09-08 do dziś
270 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-09-08 do dziś
335 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.01.2018 okres OD 04.08.2014 DO 31.12.20152018-04-12 do dziś
2data złożenia 09.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-12 do dziś
3data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
5data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
6data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.08.2014 DO 31.12.20152018-04-12 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-12 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.08.2014 DO 31.12.20152018-04-12 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów