HEUREKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓLKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000522571
Numer REGON: 123210660
Numer NIP: 6762479487
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2019-12-10
Sygnatura akt[RDF/183948/19/722]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-09-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEUREKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓLKA KOMANDYTOWA2014-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2014-09-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ŚW.TOMASZA nr domu 35 nr lokalu 4 kod pocztowy 31-027 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.08.2014 R.NOTARIUSZ PIOTR MIERNICZEK KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REP. A NR.2690/20142014-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEUREKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-17 do dziś
4. Numer KRS0000521422 2014-09-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDZIŃSKI2014-09-17 do dziś
2. ImionaMAREK ARTUR2014-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-09-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-09-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-09-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-09-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4500,00 ZŁ2014-09-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4500,00 ZŁ2014-09-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4500,00 ZŁ2014-09-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-09-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-09-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTACJI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ HEUREKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KRAKOWIE KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PREZESEM ZARZĄDU JEST PAN MAREK RUDZIŃSKI, PROKURENTEM SAMOISTNYM SPÓŁKI JEST PANI OKTAWIA PIETRUSKA-SZARSKA2014-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEUREKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-17 do dziś
4. Numer KRS0000521422 2014-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2014-09-17 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-09-17 do dziś
346 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2014-09-17 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-09-17 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-09-17 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-09-17 do dziś
758 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2014-09-17 do dziś
858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-09-17 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.12.2019 okres OD 17.09.2014 DO 31.12.20142019-12-10 do dziś
2data złożenia 10.12.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-12-10 do dziś
3data złożenia 10.12.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-12-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.09.2014 DO 31.12.20142019-12-10 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-12-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów