BURUBAMBA TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000522532
Numer REGON: 147409330
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-05-22
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/21132/20/953]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURUBAMBA TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-10-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LUDWIKA RYDYGIERA nr domu 8 kod pocztowy 01-793 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.07.2014 R., REP. A NR 6594/2014, NOTARIUSZ ŻYWIA LIPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. MICKIEWICZA 22 LOK. 42014-09-09 do dziś
2AKT NOTARAILNY Z DNIA 09.06.2016 R., REPETYTORIUM A NR 4947/2016, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ ŁĘCZYCKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA ŁĘCZYCKA. ŻYWIĄ LIPIŃSKA, MAGDALENA DZIERBA, NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. MICKIEWICZA 22 LOK. 4, 01-551 WARSZAWA NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: 3, 7, 8, 12.2016-10-26 do dziś
316.10.2019 R., REP. A NR 9913/2019, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §3, §6, §7, §8, §12 06.03.2020 R., REP. A NR 2671/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §62020-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURUBAMBA TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-09 do dziś
4. Numer KRS0000517961 2014-09-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYGIER2016-10-26 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2016-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-10-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-10-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-10-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-10-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-10-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.500,00 ZŁ2016-10-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.000,00 ZŁ2020-05-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.500,00 ZŁ2020-05-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYGIER2020-05-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-05-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-05-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-05-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.500,00 ZŁ2020-05-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.500,00 ZŁ2020-05-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.500,00 ZŁ2020-05-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - BURUBAMBA TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST: CZŁONEK ZARZĄDU KATARZYNA KRYGIER2020-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURUBAMBA TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-09 do dziś
4. Numer KRS0000517961 2014-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-05-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-05-22 do dziś
215 11 Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH2020-05-22 do dziś
315 12 Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH2020-05-22 do dziś
446 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2020-05-22 do dziś
546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-05-22 do dziś
646 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2020-05-22 do dziś
746 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2020-05-22 do dziś
846 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-05-22 do dziś
946 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2020-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
2data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
3data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów