„CTR-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000522354
Numer REGON: 147432642
Numer NIP: 7010439391
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[RDF/306214/21/679]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CTR-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2014-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-09-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica NOWOGRODZKA nr domu 31 kod pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.08.2014, NOTARIUSZ SZYMON KRZYSZCZUK, UL. MOKOTOWSKA 60 LOK. 24, REP. A NR 2459/20142014-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKA2014-09-10 do dziś
2. ImionaMONIKA2014-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ2014-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASOWSKA2014-09-10 do dziś
2. ImionaANNA2014-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2014-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEQNS LTD2014-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ2014-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKA2014-09-10 do dziś
2. ImionaMONIKA2014-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASOWSKA2014-09-10 do dziś
2. ImionaANNA2014-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-10 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-09-10 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-09-10 do dziś
472 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2014-09-10 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2014-09-10 do dziś
672 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2014-09-10 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-09-10 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-10 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-09-10 do dziś
1082 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-10 do dziś
1185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-09-10 do dziś
1258 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2014-09-10 do dziś
1358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-09-10 do dziś
1459 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2014-09-10 do dziś
1562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-09-10 do dziś
1663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-09-10 do dziś
1763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-09-10 do dziś
1863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-10 do dziś
1969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-19 do dziś
2data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
3data złożenia 20.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-16 do dziś
4data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
5data złożenia 24.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-24 do dziś
6data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów