HILINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000522334
Numer REGON: 147395220
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-02-23
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/4147/22/484]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 147395220 NIP 53424989742014-10-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHILINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW2018-08-24 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZKÓW ulica UL. DĘBOWA nr domu 4 nr lokalu 23 kod pocztowy 05-800 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA 2018-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuHILINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W JANKACH2016-11-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość ŁADY2022-02-23 do dziś
3. Adresmiejscowość ŁADY ulica UL. DŁUGA nr domu 48 kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN kraj POLSKA 2022-02-23 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.09.2014 R.2014-09-03 do dziś
208.10.2016R., REPERTORIUM A NR 1066/2016, NOTARIUSZ MONIKA GŁĄBIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OTRĘBUSACH, DODANO PAR. 4 PKT 103-1052016-11-29 do dziś
306.06.2018 R., REPRETORIUM A NR 986/2018, NOTARIUSZ MONIKA GŁĄBIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OTRĘBUSACH, ZMIANA § 3, § 42018-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZERKOWSKI2014-09-03 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2014-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyILOŚĆ UDZIAŁÓW: 34; WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 1.700 ZŁ2014-09-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOWSKI2014-09-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ2014-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyILOŚĆ UDZIAŁÓW: 34; WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 1.700 ZŁ2014-09-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAZIO2014-09-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ2014-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyILOŚĆ UDZIAŁÓW: 34; WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 1.700 ZŁ2014-09-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2014-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOWSKI2014-09-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ2014-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-11-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-11-29 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-11-29 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-11-29 do dziś
445 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2016-11-29 do dziś
596 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2016-11-29 do dziś
674 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2016-11-29 do dziś
781 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2016-11-29 do dziś
833 16 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH2016-11-29 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.08.2015 okres OD 02.09.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
2data złożenia 18.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
3data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
4data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
5data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6data złożenia 14.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.09.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.09.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów