GT LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000522134
Numer REGON: 022494373
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-01-28
Sygnatura akt[RDF/187431/20/828]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-01-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. RUSKA nr domu 20/21 kod pocztowy 50-079 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.09.20142014-09-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA TRINITY SPÓŁKA AKCYJNA2014-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0211371682014-09-02 do dziś
4. Numer KRS0000353650 2014-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały999 (DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.950 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.2014-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-09-02 do dziś
269 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2017-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.08.2018 okres OD 01.09.2014 DO 31.12.20152018-08-31 do dziś
2data złożenia 31.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-31 do dziś
3data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-21 do dziś
4data złożenia 28.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 12.07.20182020-01-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.09.2014 DO 31.12.20152018-08-31 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-31 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 12.07.20182020-01-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.09.2014 DO 31.12.20152018-08-31 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-31 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 12.07.20182020-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWALA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 13.07.2018R. SPORZĄDZONA FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO IWONĘ KALINOWSKĄ ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA ROBERTA BRONSZTEJNA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 16773/2018 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI.,2018-10-15 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2018-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWALUGA2018-10-15 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2018-10-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWALA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 13.07.2018R. SPORZĄDZONA FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO IWONĘ KALINOWSKĄ ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA ROBERTA BRONSZTEJNA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 16773/2018 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI.,2018-10-15 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów