BUSINESS REFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000522018
Numer REGON: 147404730
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2014-09-02
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/52999/14/597]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS REFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-09-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MOKOTOWSKA nr domu 2 kod pocztowy 00-641 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.08.20142014-09-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOMAKO2014-09-02 do dziś
2. ImionaKATARZYNA AGATA2014-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2014-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAUL FREJNAGEL2014-09-02 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2014-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2014-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUSARZEWSKA2014-09-02 do dziś
2. ImionaWIKTORYNA LUCYNA2014-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2014-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-02 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚMILGIEWICZ PYREK2014-09-02 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2014-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2014-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-02 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKAREWICZ2014-09-02 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2014-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2014-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOMAKO2014-09-02 do dziś
2. ImionaKATARZYNA AGATA2014-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚMILGIEWICZ PYREK2014-09-02 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2014-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 11 Z DRUKOWANIE GAZET2014-09-02 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-09-02 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-09-02 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-09-02 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-09-02 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-09-02 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-02 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-09-02 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2014-09-02 do dziś
1078 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2014-09-02 do dziś
1178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2014-09-02 do dziś
1218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2014-09-02 do dziś
1382 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2014-09-02 do dziś
1482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-09-02 do dziś
1582 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2014-09-02 do dziś
1682 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2014-09-02 do dziś
1782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-02 do dziś
1891 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2014-09-02 do dziś
1918 13 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2014-09-02 do dziś
2018 14 INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2014-09-02 do dziś
2118 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-09-02 do dziś
2249 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-09-02 do dziś
2352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-09-02 do dziś
2453 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2014-09-02 do dziś
2562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów