HERT INWEST MARCZUK SKRZECZKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000521944
Numer REGON: 140803012
Numer NIP: 5272533026
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-07-06
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/33065/21/170]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERT INWEST MARCZUK SKRZECZKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-07-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-09-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ODLEWNICZA nr domu 4A kod pocztowy 03-231 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.08.2014 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ PIOTRA SICIŃSKIEGO W WARSZAWIE PRZY UL. CEGŁOWSKIEJ 3 LOK.1, REP. A NR 7911/20142014-09-16 do dziś
223.05.2018, NOTARIUSZ PIOTR SICIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4285/2018 ZMIANA: W ART. 6 ORAZ W ART. 13 DODANIE: PKT D) DO ART. 20 UST. 1 PKT 1) I UST. 2 W ART. 21 PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO2018-06-28 do dziś
323.04.2021 R., REP. A NR 1656/2021, NOTARIUSZ MARTA SZELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § ART. 2, ART. 10, ART. 11, ART. 17 UST. 1, W ART. 17 DODANO UST. 3 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2021-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-09-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POD FIRMA „HERT INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA” POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI SYNERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRZEKSZTAŁCENIE ZOSTAŁO DOKONANE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI SYNERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODJĘTEJ W DNIU 04.08.2014 R., REP. A NR 7907/20142014-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSYNERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-09-16 do dziś
3. Numer w rejestrze0000271348 2014-09-16 do dziś
5. Numer REGON1408030122014-09-16 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERT INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0151716322021-07-06 do dziś
4. Numer KRS0000112849 2021-07-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-07-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2021-07-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.050.000 ZŁ2021-07-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2021-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.050.000 ZŁ2021-07-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2021-07-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZUK2021-07-06 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW HENRYK2021-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-07-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-07-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZECZKOWSKI2021-07-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2021-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-07-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-07-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2021-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZECZKOWSKI2021-07-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2021-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZUK2021-07-06 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW HENRYK2021-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOLEWCZYŃSKA2021-07-06 do dziś
2. ImionaJOANNA2021-07-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-07-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-09-16 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-09-16 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-09-16 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-09-16 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-09-16 do dziś
677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2014-09-16 do dziś
781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2014-09-16 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-06-28 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-04 do dziś
2data złożenia 04.09.2017 okres OD 16.09.2014 DO 31.12.20142017-09-22 do dziś
3data złożenia 04.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
4data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
5data złożenia 13.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-13 do dziś
6data złożenia 17.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-17 do dziś
7data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-04 do dziś
2OD 16.09.2014 DO 31.12.20142017-09-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-13 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów