BPO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000521876
Numer REGON: 123201252
Numer NIP: 6762478996
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-03-23
Sygnatura akt[RDF/372854/22/969]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2014-09-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica MIŁKOWSKIEGO nr domu 3 nr lokalu 602 kod pocztowy 30-349 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.08.2014 R., NOTARIUSZ SYLWIA BARUTOWICZ - WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 1863/20142014-09-02 do dziś
227.10.2020 R., REP. A NR 10406/2020, NOTARIUSZ SYLWIA BARUTOWICZ -WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: § 6 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2021-01-13 do dziś
34 LUTEGO 2022 R, REPERTORIUM A NR 305/2022, NOTARIUSZ RAFAŁ MIKLASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, § 1, § 7, §11, § 17, § 20,2022-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJOR2014-09-02 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MIROSŁAW2014-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-09-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-09-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-09-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-09-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000,00 ZŁ2014-09-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000,00 ZŁ2014-09-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000,00 ZŁ2014-09-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-09-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBPO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1227174792014-09-02 do dziś
4. Numer KRS0000440208 2014-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-09-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPRAWY SPÓŁKI PROWADZI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ KOMPLEMENTARIUSZ, WOBEC WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU OSÓB I PODMIOTÓW, WE WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU SPRAWACH, BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ I RODZAJ CZYNNOŚCI.2014-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBPO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1227174792014-09-02 do dziś
4. Numer KRS0000440208 2014-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-09-02 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-09-02 do dziś
382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-09-02 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-02 do dziś
578 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2021-01-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2021-01-13 do dziś
279 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2021-01-13 do dziś
355 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2021-01-13 do dziś
455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2021-01-13 do dziś
555 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2021-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
2data złożenia 23.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
3data złożenia 16.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-16 do dziś
4data złożenia 24.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
5data złożenia 23.03.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-23 do dziś
6data złożenia 23.03.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-23 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-23 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów