HEVELIUSA 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000521851
Numer REGON: 222150130
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-01
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-07-15
Sygnatura akt[RDF/316800/21/186]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEVELIUSA 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2014-09-01 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica HEWELIUSZA nr domu 11 kod pocztowy 80-890 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2014-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.04.2014 R. REPERTORIUM A NUMER 1503/2014 NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW KOLBUSZ KANCELARIA NOTARIALNA, UL. LEGIONÓW 62/4, GDYNIA2014-09-01 do dziś
208.05.2015, REPERTORIUM A NR 2529/2015, NOTARIUSZ BARTOSZ PILARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE, AL.NIEPODLEGŁOŚCI 723/3, 81-853 SOPOT - ZMIANA §7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, - ZMIANA §8 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, - DODANIE USTĘPU 7. W §9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, - ZMIANA USTĘPU 1. W §10 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, - DODANIE USTĘPU 4. W §16 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, - UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2015-05-15 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.10.2016 R., REPERTORIUM A NR 6070/2016, SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA OGLĘ BOGUSZ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. TARGOWEJ 68 LOK.3,03-729 WARSZAWA AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI ZMIENIONO W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE: -ZMIENIONO TREŚĆ §7, -ZMIENIONO TREŚĆ §8, -ZMIENIONO TREŚĆ §16 USTĘPU 3 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2017-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORGANIKA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2216628272015-05-15 do dziś
4. Numer KRS0000421700 2015-05-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały380.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 19.005.000 PLN2017-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-12-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego19005000,00 ZŁ2017-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport112000000,00 ZŁ2017-04-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2014-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaULRYCH2020-02-26 do dziś
2. ImionaANETA2020-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIŃSKI2016-07-27 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PAWEŁ2016-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-09-01 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-09-01 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-09-01 do dziś
442 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-09-01 do dziś
542 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2014-09-01 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-09-01 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-09-01 do dziś
818 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2014-09-01 do dziś
926 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2014-09-01 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
2data złożenia 01.08.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-07 do dziś
3data złożenia 21.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
4data złożenia 08.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-08 do dziś
5data złożenia 27.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-27 do dziś
6data złożenia 03.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
7data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-27 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-17 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-13 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-17 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-27 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów