ARTEFAKT.EDU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000521849
Numer REGON: 147387462
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-01
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/353277/21/577]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEFAKT.EDU. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-10-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SZLAK nr domu 77 nr lokalu 222 kod pocztowy 31-153 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-10-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ARTEFAKT.EDU.PL2014-09-01 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ARTEFAKT.EDU.PL2014-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.08.2014 R.2014-09-01 do dziś
231.07.2018R., ZMIANA: § 3, § 5, § 62018-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMKIEL2014-09-01 do dziś
2. ImionaDOROTA2014-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ2018-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMKIEL2014-09-01 do dziś
2. ImionaHENR YK2014-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2018-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2018-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMKIEL2014-09-01 do dziś
2. ImionaDOROTA2014-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2014-09-01 do dziś
274 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-01 do dziś
359 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-09-01 do dziś
463 12 DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-09-01 do dziś
563 91 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2014-09-01 do dziś
663 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-01 do dziś
747 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-01 do dziś
847 61 SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-01 do dziś
947 71 SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-01 do dziś
1047 78 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-01 do dziś
1147 79 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-01 do dziś
1258 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2014-09-01 do dziś
1347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-09-01 do dziś
1447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-09-01 do dziś
1546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-09-01 do dziś
1614 PRODUKCJA ODZIEŻY2014-09-01 do dziś
1718 2 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-09-01 do dziś
1818 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2014-09-01 do dziś
1932 9 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-01 do dziś
2085 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-09-01 do dziś
2117 29 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2014-09-01 do dziś
2277 29 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2014-09-01 do dziś
2385 51 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2014-09-01 do dziś
2485 52 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2014-09-01 do dziś
2582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-09-01 do dziś
2672 20 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2014-09-01 do dziś
2773 20 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-09-01 do dziś
2873 1 REKLAMA2014-09-01 do dziś
2974 2 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2014-09-01 do dziś
3074 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.08.2016 okres OD 28.08.2014 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
2data złożenia 15.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-22 do dziś
3data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
5data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
6data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.08.2014 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-22 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów