EXCELSIOR GLOBAL INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000521730
Numer REGON: 123201750
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-06-25
Sygnatura akt[RDF/129154/19/395]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCELSIOR GLOBAL INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina WIELICZKA miejscowość SYGNECZÓW2014-09-02 do dziś
2. Adresmiejscowość SYGNECZÓW nr domu 112 kod pocztowy 32-020 poczta WIELICZKA kraj POLSKA 2014-09-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@EGI-GROUP.PL2014-09-02 do dziś
4. Adres strony internetowejEGI-GROUP.PL2014-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuEXCELSIOR GLOBAL INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ RYGULICE2019-03-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina ALWERNIA miejscowość REGULICE2019-03-07 do dziś
3. Adresmiejscowość REGULICE ulica UL. KOLEJOWA nr domu 6 kod pocztowy 32-566 poczta ALWERNIA kraj POLSKA 2019-03-07 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.08.2014 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA WYROŚLAK, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ MAZUR, MAŁGORZATA WYROŚLAK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 30-518 KRAKÓW, RYNEK PODGÓRSKI 12/20, REPERTORIUM A NR 8466/20142014-09-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2014-09-02 do dziś
2. ImionaMARCIN KRZYSZTOF2014-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 52.500,00 ZŁ2015-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2014-09-02 do dziś
2. ImionaDOROTA JOANNA2014-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 52.500,00 ZŁ2015-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego105000,00 ZŁ2015-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport19150,00 ZŁ2014-09-02 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ DWÓCH OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2014-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2014-09-02 do dziś
2. ImionaMARCIN KRZYSZTOF2014-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2014-09-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2014-09-02 do dziś
2. ImionaDOROTA JOANNA2014-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2014-09-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2014-09-02 do dziś
266 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2014-09-02 do dziś
377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-09-02 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.03.2016 okres OD 02.09.2014 DO 31.08.20152016-04-19 do dziś
2data złożenia 22.12.2016 okres OD 01.09.2015 DO 31.08.20162016-12-30 do dziś
3data złożenia 09.03.2018 okres OD 01.09.2016 DO 31.08.20172018-04-06 do dziś
4data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.09.2017 DO 31.08.20182019-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.09.2014 DO 31.08.20152016-04-19 do dziś
2OD 01.09.2015 DO 31.08.20162016-12-30 do dziś
3OD 01.09.2016 DO 31.08.20172018-04-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.09.2014 DO 31.08.20152016-04-19 do dziś
2OD 01.09.2015 DO 31.08.20162016-12-30 do dziś
3OD 01.09.2016 DO 31.08.20172018-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów