BURGER MAJSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000521618
Numer REGON: 222093892
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-01
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/213606/20/53]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURGER MAJSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2014-09-01 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica ŻWIRKI I WIGURY nr domu 12 nr lokalu 27 kod pocztowy 80-287 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2014-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1REPETYTORIUM A NR 95/2014 Z DNIA 27 MAJA 2014 NOTARIUSZ MONIKA SOWIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. PIEKARNICZEJ NR 2A2014-09-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGREEN2014-09-01 do dziś
2. ImionaMAREK PIOTR2014-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH2014-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2014-09-01 do dziś
2. ImionaMARCIN SEBASTIAN2014-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH2014-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2014-09-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGREEN2014-09-01 do dziś
2. ImionaMAREK PIOTR2014-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2014-09-01 do dziś
2. ImionaMARCIN SEBASTIAN2014-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-09-01 do dziś
256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-09-01 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2014-09-01 do dziś
456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2014-09-01 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2014-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
2data złożenia 25.10.2016 okres OD 01.09.2014 DO 31.12.20142016-12-16 do dziś
3data złożenia 20.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-11 do dziś
4data złożenia 20.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
5data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
6data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
2OD 01.09.2014 DO 31.12.20142016-12-16 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-11 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
2OD 01.09.2014 DO 31.12.20142016-12-16 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-11 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów