A!KONTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000521353
Numer REGON: 123194954
Numer NIP: 9452180620
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-12-13
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/43009/23/861]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA!KONTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2023-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ZYGMUNTOWSKA nr domu 10 kod pocztowy 31-314 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2023-12-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBR.AKONTO@GMAIL.COM2019-09-23 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AKONTO-KRAKOW.EU2019-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.05.2014, NOTARIUSZ MAŁGORZATA WYROŚLAK, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ MAZUR, MAŁGORZATA WYROŚLAK NOTARIUSZE CYWILNA W KRAKOWIE, RYNEK PODGÓRSKI 12/20, REP. A NR 5626/20142014-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJASIŃSKA2014-08-29 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KATARZYNA2014-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2014-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZAK2014-08-29 do dziś
2. ImionaBEATA KATARZYNA2014-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2014-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-08-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJASIŃSKA2014-08-29 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KATARZYNA2014-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZAK2014-08-29 do dziś
2. ImionaBEATA KATARZYNA2014-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-08-29 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-08-29 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-08-29 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-08-29 do dziś
578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2014-08-29 do dziś
682 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2014-08-29 do dziś
782 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2014-08-29 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-08-29 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-08-29 do dziś
1069 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.06.2015 okres OD 29.05.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
2data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
3data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
4data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
5data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
6data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
7data złożenia 30.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
8data złożenia 15.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-15 do dziś
9data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.05.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-15 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.05.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-15 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów