BUSINESS SEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000521283
Numer REGON: 101832580
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-28
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[RDF/211984/20/814]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS SEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2014-08-28 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica POJEZIERSKA nr domu 90 A kod pocztowy 91-341 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2014-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z DNIA 18.06.2014 R, NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 1717/2014.2014-08-28 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.07.2015 R., REP. A NR 1410/2015, NOTARIUSZ PIOTR KRÓL KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 6, § 8 UST. 5, § 10, § 14 UST. 1, § 16 UST. 2 I 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2015-08-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-08-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOZ SPÓŁKA AKCYJNA2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3576749922017-04-10 do dziś
4. Numer KRS0000058632 2017-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ2017-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUPREMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0801678582017-04-10 do dziś
4. Numer KRS0000276930 2017-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.800,00 ZŁ2017-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-08-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZACKA2017-04-10 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-04-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOCKOWSKA STAŃCZAK2017-04-10 do dziś
2. ImionaKATARZYNA EWA2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-04-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA2017-04-10 do dziś
2. ImionaBOŻENA HELENA2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-28 do dziś
247 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-28 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-28 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-28 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-28 do dziś
647 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-28 do dziś
747 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-28 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-08-28 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.04.2015 okres OD 07.08.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
2data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
3data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
4data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
5data złożenia 06.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
6data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.08.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.08.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów