GLOBAL MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000521239
Numer REGON: 123195132
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2019-07-16
Sygnatura akt[RDF/166225/19/941]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGLOBAL MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2014-08-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica PLAC WOLNICA nr domu 13 nr lokalu 10 kod pocztowy 31-060 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.06.2014 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY ULICY LWOWSKIEJ NR 2A/38, NOTARIUSZ PAWEŁ CZUBIK, REPEROTRIUM A NUMER 2324/20142014-08-29 do dziś
220.10 2016R. REP. A 4470/2016 NOTARIUSZ DR. PAWEŁ BLAJER KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA §2,§6 UST.1, §7 UST.1,§82017-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTYCZYŃSKI2017-02-09 do dziś
2. ImionaADAM JAN2017-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ2017-06-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSIAK2017-02-09 do dziś
2. ImionaMARCIN MICHAŁ2017-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ2017-06-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCABAN2017-06-12 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KRZYSZTOF2017-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ2017-06-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2017-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 ZŁ2017-02-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-08-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCABAN2017-06-12 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KRZYSZTOF2017-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2017-02-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2017-02-09 do dziś
263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-02-09 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-02-09 do dziś
477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-02-09 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-02-09 do dziś
673 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2017-02-09 do dziś
773 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2017-02-09 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2017-02-09 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.01.2016 okres OD 23.06.2014 DO 22.06.20152016-04-01 do dziś
2data złożenia 21.01.2019 okres OD 23.06.2015 DO 22.06.20162019-01-21 do dziś
3data złożenia 21.01.2019 okres OD 23.06.2016 DO 22.06.20172019-01-22 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 23.06.2017 DO 22.06.20182019-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.06.2014 DO 22.06.20152016-04-01 do dziś
2OD 23.06.2015 DO 22.06.20162019-01-21 do dziś
3OD 23.06.2016 DO 22.06.20172019-01-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.06.2014 DO 22.06.20152016-04-01 do dziś
2OD 23.06.2015 DO 22.06.20162019-01-21 do dziś
3OD 23.06.2016 DO 22.06.20172019-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów