DOLCE VITA BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000521121
Numer REGON: 243666564
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-03-01
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/5071/21/8]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLCE VITA BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY2014-09-02 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica MIKOŁOWSKA nr domu 111 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2014-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117 CZERWCA 2014, NOTARIUSZ KATARZYNA STRAŻECKA, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA STRAŻECKA I EWA STRAŻECKA S.C. W TYCHACH, PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY 11, REP. A NR 2748/20142014-09-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOSIEWAŁA2014-09-02 do dziś
2. ImionaMARIA HELENA2014-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ2014-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKEMPA2014-09-02 do dziś
2. ImionaANNA RENATA2014-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ2014-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOSIEWAŁA2014-09-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MARIUSZ2014-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ2014-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2014-09-02 do dziś
277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-09-02 do dziś
377 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2014-09-02 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-09-02 do dziś
546 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2014-09-02 do dziś
646 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-09-02 do dziś
747 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-09-02 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-09-02 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-09-02 do dziś
1056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.06.2015 okres OD 17.06.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
2data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
3data złożenia 05.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
4data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
5data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
6data złożenia 08.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
7data złożenia 25.01.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.06.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.06.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DOLCE VITA BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO DNIA 30.12.2020R. PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ STRAŻECKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNY STRAŻECKIEJ I EWY STRAŻECKIEJ W TYCHACH PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY 11 , REPERTORIUM A NR 11481/2020 ,2021-03-01 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA SAMODZIELNA2021-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKEMPA2021-03-01 do dziś
2. ImionaANNA RENATA2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DOLCE VITA BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO DNIA 30.12.2020R. PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ STRAŻECKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNY STRAŻECKIEJ I EWY STRAŻECKIEJ W TYCHACH PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY 11 , REPERTORIUM A NR 11481/2020 ,2021-03-01 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów