EWROTRUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000521012
Numer REGON: 147381548
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-25
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2014-08-25
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/35617/14/123]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWROTRUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-08-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. SOLIDARNOŚCI nr domu 115 nr lokalu 2 kod pocztowy 00-140 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117-06-2014 R., NOTARIUSZ ARTUR LEONARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR LEONARSKI, AL. WASZYNGTONA 24/7, 03-910 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 2294/14 ZMIANA UMOWY: 21-07-2014 R., NOTARIUSZ ARTUR LEONARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR LEONARSKI, AL. WASZYNGTONA 24/7, 03-910 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 2875/2014, ZMIENIONO ARTUKUŁ 5 UMOWY SPÓŁKI2014-08-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-08-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMKOV2014-08-25 do dziś
2. ImionaYEVHEN2014-08-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2014-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMKOVA2014-08-25 do dziś
2. ImionaAŁŁA2014-08-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2014-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-08-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2014-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMKOV2014-08-25 do dziś
2. ImionaYEVHEN2014-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2014-08-25 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-08-25 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-08-25 do dziś
449 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2014-08-25 do dziś
564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-08-25 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-08-25 do dziś
766 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2014-08-25 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-08-25 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2014-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów