ENER - GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000521004
Numer REGON: 341612957
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-03-30
Sygnatura akt[RDF/374019/22/22]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENER - GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2014-08-27 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica KAROLA SZAJNOCHY nr domu 2 kod pocztowy 85-738 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2014-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.05.2014 DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO NOTARIUSZ MACIEJ MIELCAREK KANCELARIA NOTARIALNA MACIEJ MIELCAREK I WOJCIECH OSŁAWSKI NUMER REPERTORIUM A NUMER 3966/2014. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 31.07.2014 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA MIELCAREK W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY REP. A NR 5631/2014 ZMIENIONO § 8 UMOWY SPÓŁKI.2014-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-08-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleOŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PANA ALEKSANDRA HEMERLING AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.05.2014 REPERTORIUM A NUMER 3965/2014 NOTARIUSZ MACIEJ MIELCAREK KANCELARIA NOTARIALNA MACIEJ MIELCAREK I WOJCIECH OSŁAWSKI SPÓŁKA CYWILNA UL. KRASIŃSKIEGO 9 BYDGOSZCZ.2014-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaALEKSANDER HEMERLING ENERGAZ2014-08-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-08-27 do dziś
3. Numer w rejestrze31212014-08-27 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEMERLING2018-06-14 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ ALEKSANDER2018-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2018-06-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-06-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2014-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZAD2014-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SPÓŁKI JEST SAMOISTNA.2014-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEMERLING2014-08-27 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ ALEKSANDER2014-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKSIĄŻEK2017-03-30 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ARKADIUSZ2017-03-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-03-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-08-27 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-08-27 do dziś
335 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2014-08-27 do dziś
447 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2014-08-27 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-08-27 do dziś
652 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2014-08-27 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-08-27 do dziś
852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2014-08-27 do dziś
943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-08-27 do dziś
1046 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
2data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
3data złożenia 29.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-05 do dziś
4data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
5data złożenia 30.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-30 do dziś
6data złożenia 30.03.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-05 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-30 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-05 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-30 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów