EXBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000520999
Numer REGON: 280382310
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-01
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-06-10
Sygnatura akt[RDF/297440/21/579]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-09-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 280382310 NIP 58216031852014-09-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-09-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat BRANIEWSKI gmina PIENIĘŻNO miejscowość PIENIĘŻNO2014-09-01 do dziś
2. Adresmiejscowość PIENIĘŻNO ulica UL. DWORCOWA nr domu 6 kod pocztowy 14-520 poczta PIENIĘŻNO kraj POLSKA 2018-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.07.2014 R. NOTARIUSZ JERZY TYMOSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ORNECIE, REP. A NR 2646/20142014-09-01 do dziś
204.03.2015R., NOTARIUSZ JERZY TYMOSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ORNECIE, REP. A NR 565/2015 ZMIENIONO: §62015-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-09-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 551 § 2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI CYWILNEJ „EXBUD” RYNIEC MARCIN, FUKS KRYSTIAN, EXBUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ EXBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.07.2014 R. REP. A NR 2621/20142014-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2815976492014-09-01 do dziś
4. Numer KRS0000512677 2014-09-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUKS2014-09-01 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN ANDRZEJ2014-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-09-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-09-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-09-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-09-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁ2014-09-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.500 ZŁ2014-09-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.500 ZŁ2014-09-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-09-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYNIEC2014-09-01 do dziś
2. ImionaMARCIN2014-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-09-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-09-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-09-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-09-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁ2014-09-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.500 ZŁ2014-09-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.500 ZŁ2014-09-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-09-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-09-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - EXBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. OŚWIADCZENIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADAJĄ OSOBY UMOCOWANE DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI. PRAWO DO REPREZENTACJI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z ZASTRZEŻENIEM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ LUB NABYWANIEM DO KWOTY 10.000 ZŁ DO KTÓRYCH TO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU SĄ: KRYSTIAN ANDRZEJ FUKS I MARCIN RYNIEC.2014-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2815976492014-09-01 do dziś
4. Numer KRS0000512677 2014-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-09-01 do dziś
247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-01 do dziś
347 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-01 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2014-09-01 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-09-01 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-05-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2015-05-13 do dziś
225 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2015-05-13 do dziś
322 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-05-13 do dziś
422 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
2data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
3data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
4data złożenia 07.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
5data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
6data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
7data złożenia 10.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-04 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu naprawczym
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczegoorgan SĄD REJONOWY W ELBLĄGU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr V GR 7/19 data 05.09.20192019-09-13 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2019-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów