EXO GROUP TOMASZ, EDITA, MARIKA TOMCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000520938
Numer REGON: 147383270
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-25
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2014-08-25
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/46442/14/957]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-08-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXO GROUP TOMASZ, EDITA, MARIKA TOMCZYK SPÓŁKA JAWNA2014-08-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-08-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PRYMASA AUGUSTA HLONDA nr domu 2 C nr lokalu 52 kod pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128 LIPCA 2014 R.2014-08-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2014-08-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-08-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-08-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-08-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-08-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2014-08-25 do dziś
2. ImionaMARIKA JOANNA2014-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-08-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-08-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2014-08-25 do dziś
2. ImionaEDITA2014-08-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-08-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-08-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-08-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-08-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-08-25 do dziś
TOMCZYK2014-08-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2014-08-25 do dziś
EDITA2014-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2014-08-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2014-08-25 do dziś
2. ImionaMARIKA JOANNA2014-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2014-08-25 do dziś
296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-08-25 do dziś
347 05 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów