BONUS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000520866
Numer REGON: 147383777
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-07-01
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/29110/22/83]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. REJSU nr domu 3 nr lokalu 6 kod pocztowy 02-654 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111-08-2014 R,. NOTARIUSZ LILIA BARABARA KULIGOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A NR 1594/2014.2014-08-22 do dziś
208.01.2015, REP. A NR 25/2015, NOTARIUSZ LILIA BARBARA KULIGOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA LILIA BARBARA KULIGOWSKA NOTARIUSZ, 00-024 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 42/150; ZMIANIE ULEGŁ PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ2015-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONUS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1468994502014-08-22 do dziś
4. Numer KRS0000479000 2014-08-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUDŁOWSKI2020-03-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PATRYK2020-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-03-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-03-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-03-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-03-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-03-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej990 ZŁ2020-03-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego990 ZŁ2020-03-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego990 ZŁ2020-03-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-03-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - BONUS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPSYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE; - WICEPREZES (DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY) - SAMODZIELNIE; ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA JEST ANNA MARIA PUDŁOWSKA - PREZES ZARZĄDU.2016-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONUS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1468994502014-08-22 do dziś
4. Numer KRS0000479000 2014-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-02-13 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-02-13 do dziś
370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-02-13 do dziś
446 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2015-02-13 do dziś
546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-02-13 do dziś
646 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2015-02-13 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-02-13 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-02-13 do dziś
963 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2015-02-13 do dziś
1063 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.01.2015 okres OD 11.08.2014 DO 31.12.20142015-02-13 do dziś
2data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
3data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
4data złożenia 26.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
5data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
6data złożenia 06.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-06 do dziś
7data złożenia 08.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
8data złożenia 09.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.08.2014 DO 31.12.20142015-02-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-06 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-06-302022-07-01 do dziś