BUSZAN ORŁOWSKI PRZYBYLSKI-LEWANDOWSKI ADWOKACI RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000520664
Numer REGON: 222145666
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-26
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-03-05
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/3448/20/111]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2014-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSZAN ORŁOWSKI PRZYBYLSKI-LEWANDOWSKI ADWOKACI RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA2020-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SOPOT gmina M. SOPOT miejscowość SOPOT2014-08-26 do dziś
2. Adresmiejscowość SOPOT ulica ARMII KRAJOWEJ nr domu 22 nr lokalu 2 kod pocztowy 81-849 poczta SOPOT kraj POLSKA 2014-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.07.2014 R.2014-08-26 do dziś
217.09.2014 R. ZMIANA PAR. 11 UST. 2 I PAR. 12 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2014-11-14 do dziś
3ZMIANA UMOWY Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 ROKU, POPRZEZ DODANIE W PAR.9 USTĘPU 1A2016-07-28 do dziś
4ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 02 PAŹDZIERNIKA 2017R.: PAR.1 UST.1, PAR.2 UST.1, PAR.2 UST.2, PAR.6 UST.1 LIT.B UMOWY SPÓŁKI.2017-11-17 do dziś
5ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 20.12.2018R., POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE W § 9 DODAJE SIĘ NOWY USTĘP 1B2019-02-13 do dziś
601.03.2019 R. WYKREŚLENIE PAR.1 UST.3,PAR.6 UST.1 LIT.C,PAR.9 UST.1A,1B;ZMIANA PAR.2 UST.1,2,PAR.12 UST.2 UMOWY SPÓŁKI2019-05-10 do dziś
731.12.2019R., DODANY § 1 UST.3 UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA § 2 UST.1 UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA § 2 UST.2 UMOWY SPÓŁKI, DODANY § 6 UST.1 LIT.C UMOWY SPÓŁKI2020-03-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoTURCZYŃSKA BUSZAN2014-08-26 do dziś
2. ImionaIZABELA2014-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-26 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2014-08-26 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-08-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-08-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-08-26 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-08-26 do dziś
2
1. NazwiskoORŁOWSKI2017-11-17 do dziś
2. ImionaFABIAN ADAM2017-11-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-17 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2017-11-17 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-11-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-11-17 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-17 do dziś
3
1. NazwiskoPRZYBYLSKI LEWANDOWSKI2020-03-05 do dziś
2. ImionaFILIP DANIEL2020-03-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-05 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?TAK2020-03-05 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-03-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-03-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-03-05 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-03-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-08-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z PARTNERÓW MOŻE SAMODZIELNIE, JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2014-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYLSKI LEWANDOWSKI2020-03-05 do dziś
2. ImionaFILIP DANIEL2020-03-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaORŁOWSKI2017-11-17 do dziś
2. ImionaFABIAN ADAM2017-11-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURCZYŃSKA BUSZAN2014-08-26 do dziś
2. ImionaIZABELA2014-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-08-26 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-08-26 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-08-26 do dziś
494 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2014-08-26 do dziś
569 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2016-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów