GRZEGORCZYK DĄBROWSKA ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000520601
Numer REGON: 302814329
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-01
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-02-21
Sygnatura akt[RDF/369513/22/213]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2014-09-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEGORCZYK DĄBROWSKA ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA2014-09-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2021-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚWIĘTY WOJCIECH nr domu 7 nr lokalu 10 kod pocztowy 61-749 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2021-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuGRZEGORCZYK DĄBROWSKA ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA ODDZIAŁ DOLNY ŚLĄSK Z SIEDZIBĄ W TRZCIŃSKU2020-04-16 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIOGÓRSKI gmina JANOWICE WIELKIE miejscowość TRZCIŃSKO2020-04-16 do dziś
3. Adresmiejscowość TRZCIŃSKO nr domu 65 kod pocztowy 58-520 poczta JANOWICE WIELKIE kraj POLSKA 2020-04-16 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.07.2014 R.2014-09-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoGRZEGORCZYK2014-09-01 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2014-09-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-01 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2014-09-01 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-04-16 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-01 do dziś
2
1. NazwiskoDĄBROWSKA2014-09-01 do dziś
2. ImionaMARTA STANISŁAWA2014-09-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-01 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2014-09-01 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-09-01 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-09-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ PARTNERZY: MARTA DĄBROWSKA I AGNIESZKA GRZEGORCZYK, Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2014-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORCZYK2014-09-01 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2014-09-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKA2014-09-01 do dziś
2. ImionaMARTA STANISŁAWA2014-09-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-05-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-05 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów