ENERGEN SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000520509
Numer REGON: 147102130
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-21
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-03-03
Sygnatura akt[RDF/370439/22/683]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2014-08-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGEN SPÓŁKA AKCYJNA2014-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-08-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 87 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.02.2014 R., REP. A NR 599/2014, NOTARIUSZ AGATA BŁAŻKOWSKA W WARSZAWIE; ORAZ ZMIANA 09.07.2014 R., REP. A NR 2111/2014, ZMIANA ART. 5 I 6.2014-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-21 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2014-08-21 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2014-08-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2014-08-21 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji2500002014-08-21 do dziś
4. Wartość nominalna akcji2,00 ZŁ2014-08-21 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego126000,00 ZŁ2014-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2014-08-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2500002014-08-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-08-21 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2014-08-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-08-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKA2017-08-22 do dziś
2. ImionaMILENA2017-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMICHALAK2017-08-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ RAFAŁ2017-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-22 do dziś
21. NazwiskoSZAPIEL2014-08-21 do dziś
2. ImionaWOJCIECH GRZEGORZ2014-08-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-21 do dziś
31. NazwiskoKUBALA2014-08-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2014-08-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-08-21 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-08-21 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2014-08-21 do dziś
435 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-08-21 do dziś
535 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-08-21 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-08-21 do dziś
742 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2014-08-21 do dziś
842 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2014-08-21 do dziś
942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-08-21 do dziś
1035 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.12.2015 okres OD 14.02.2014 DO 31.12.20142016-01-18 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
3data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
4data złożenia 21.02.2022 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-02-21 do dziś
5data złożenia 03.03.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-03 do dziś
6data złożenia 03.03.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 14.02.2014 DO 31.12.20142016-01-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-02-21 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-03 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.02.2014 DO 31.12.20142016-01-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-02-21 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-03 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.02.2014 DO 31.12.20142016-01-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów