SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „IZOLACJA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000520452
Numer REGON: 003360437
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/446849/22/793]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2014-08-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 003360437 NIP 61722048842014-08-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „IZOLACJA”2014-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze ARS 1241 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU - SĄD GOSPODARCZY2014-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat JAROCIŃSKI gmina JAROCIN miejscowość JAROCIN2014-08-22 do dziś
2. Adresmiejscowość JAROCIN ulica POZNAŃSKA nr domu 24 kod pocztowy 63-200 poczta JAROCIN kraj POLSKA 2014-08-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMIZOL@GAZETA.PL2014-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.05.1990 R.2014-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE2014-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBŁASZCZYK2014-08-22 do dziś
2. ImionaDOROTA2014-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-08-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-22 do dziś
21. NazwiskoPATOKA2014-08-22 do dziś
2. ImionaROMAN2014-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2014-08-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-22 do dziś
31. NazwiskoBARAŃSKA2014-08-22 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2014-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - SEKRETARZ2014-08-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2014-08-22 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2014-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWENCŁAWEK2014-08-22 do dziś
2. ImionaJERZY2014-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKI2014-08-22 do dziś
2. ImionaJERZY2014-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-15 do dziś
2data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-15 do dziś
3data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
4data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
5data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-23 do dziś
8data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
9data złożenia 25.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
10data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-15 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-23 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów