FINPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000520374
Numer REGON: 022482358
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-21
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2018-08-31
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/28118/18/237]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFINPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-09-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. BURACZANA nr domu 6B kod pocztowy 52-311 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04-07-2014 R. REP. A NR 5552/2014 NOTARIUSZ ELŻBIETA RADOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PRZY UL. TĘCZOWEJ 11/5, DZIAŁAJĄCA NA ZASADZIE SPÓŁKI CYWILNEJ.2014-08-21 do dziś
220.06.2015 R. REP. A NR 4602/2015 KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU NOTARIUSZ ELŻBIETA RADOJEWSKA, ZMIANA § 2 PKT 12015-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-08-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSFERA FINANSÓW SPÓŁKA AKCYJNA2014-08-21 do dziś
4. Numer KRS0000434033 2014-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 512 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 151.200,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)2014-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-08-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego151200,00 ZŁ2014-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-08-21 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-08-21 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-08-21 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-08-21 do dziś
563 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-08-21 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-08-21 do dziś
770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-08-21 do dziś
873 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2014-08-21 do dziś
946 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2014-08-21 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.06.2016 okres OD 04.07.2014 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
2data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-18 do dziś
3data złożenia 28.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.07.2014 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.07.2014 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji01.08.2018R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, NOTARIUSZ ELŻBIETA RADOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 5111/2018., 01.08.20182018-08-31 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO2018-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoTOMKOWICZ2018-08-31 do dziś
2. ImionaRAFAŁ SŁAWOMIR2018-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności01.08.2018R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, NOTARIUSZ ELŻBIETA RADOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 5111/2018., 01.08.20182018-08-31 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów