ASTERIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000520343
Numer REGON: 147381407
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-10-22
Sygnatura akt[RDF/267181/20/71]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTERIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. BARTŁOMIEJA STRACHOWSKIEGO nr domu 7A kod pocztowy 52-210 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.07.2014 R., REP. A NR 11610/2014, NOTARIUSZ MICHAŁ BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.2014-08-20 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.03.2016 R., REPERTORIUM A NR 2504/2016 W KANCELARII NOTARIALNEJ WALDEMAR GRYBOŚ I JÓZEF OGIELSKI SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, PRZY ULICY WITA STWOSZA NUMER 1-2, PRZED NOTARIUSZEM WALDEMAREM GRYBOSIEM PODPISANO PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, NA KTÓRYM W UMOWIE SPÓŁKI ASTERIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZMIENIONO § 3 UST. 12016-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSATDINOV2014-08-20 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2014-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały66 (SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.300 (TRZY TYSIĄCE TRZYSTA) ZŁOTYCH2018-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARTIIAN2015-08-25 do dziś
2. ImionaOLGA2015-08-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ2015-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-08-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2014-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSATDINOV2018-07-24 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2018-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-08-20 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-08-20 do dziś
349 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2014-08-20 do dziś
452 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2014-08-20 do dziś
552 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2014-08-20 do dziś
645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-08-20 do dziś
746 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2014-08-20 do dziś
846 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2014-08-20 do dziś
947 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2014-08-20 do dziś
1052 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.05.2015 okres OD 08.07.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
2data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
3data złożenia 29.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-29 do dziś
4data złożenia 25.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-25 do dziś
5data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6data złożenia 22.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.07.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-25 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.07.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów