ARTEX-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000520342
Numer REGON: 147372271
Numer NIP: 5691875820
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2017-10-12
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/34309/17/239]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 147372271 NIP 56918758202014-11-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEX-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MŁAWSKI gmina MŁAWA miejscowość MŁAWA2014-08-20 do dziś
2. Adresmiejscowość MŁAWA ulica NAPOLEOŃSKA nr domu 100 kod pocztowy 06-500 poczta MŁAWA kraj POLSKA 2014-08-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejARTEX_MLAWA@O2.PL2014-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 1.07.2014 ROKU PRZED NOTARIUSZEM LUBOMIREM WALDEMAREM TRUSIEWICZEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W PRZASNYSZU REP. A NR 2756/20142014-08-20 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 16.10.2014 R., REP. A NR 4588/2014, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA LUBOMIRA WALDEMARA TRUSIEWICZA W KANCELARII NOTARIALNEJ W PRZASNYSZU, UL. ORLIKA 17, 06-300 PRZASZNYSZ- ZMIANA § 2, § 8.1, § 9 I § 22 UMOWY SPÓŁKI.2014-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARZYŃSKI2014-08-20 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2014-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.500 ZŁ2014-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARZYŃSKA2014-08-20 do dziś
2. ImionaELŻBIETA REGINA2014-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.500 ZŁ2014-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBYLIŃSKI2014-08-20 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PAWEŁ2014-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500 ZŁ2014-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-20 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBYLIŃSKA2014-08-20 do dziś
2. ImionaARLETA ŻANETA2014-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500 ZŁ2014-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2014-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-08-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBYLIŃSKA2014-11-19 do dziś
2. ImionaARLETA ŻANETA2014-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBYLIŃSKI2014-11-19 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PAWEŁ2014-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARZYŃSKA2014-08-20 do dziś
2. ImionaELŻBIETA REGINA2014-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCHARZYŃSKI2014-08-20 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2014-08-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-08-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2014-08-20 do dziś
246 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2014-08-20 do dziś
346 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-08-20 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-08-20 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-08-20 do dziś
652 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2014-08-20 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.11.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
2data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
3data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 14.11.20162017-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.11.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 14.11.20162017-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.11.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 14.11.20162017-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2014-11-19 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁEK NASTĄPI NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT. 1 K.S.H. TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ POD FIRMĄ ARTEX-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MŁAWIE NA RZECZ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ ARTEX-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MŁAWIE WEDŁUG WARTOŚCI BILANSOWEJ OBU SPÓŁEK USTALONEJ NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2014 R. POŁĄCZENIE NASTĄPI Z PODWYŻSZENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ O KWOTĘ 150 000 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), TJ. DO KWOTY 200 000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH). PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ NASTĄPI W DRODZE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW. W ZWIĄZKU Z PODWYŻSZENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WSPÓLNICY SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ OBEJMĄ W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ ŁĄCZNIE 300 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ KAŻDY, TO JEST O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 150 000 ZŁ OBJĘCIE UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM NASTĄPI WEDŁUG ZASAD OPISANYCH W PLANIE POŁĄCZENIA Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2014 R., ZGODNIE Z KTÓRYMI STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ WYNOSI 1: 1, WOBEC CZEGO ZA 1 (JEDEN) UDZIAŁ W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ WSPÓLNIK SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ OTRZYMA 1 (JEDEN) UDZIAŁ W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ. NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ARTEX-HURT PODJĘŁO W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU STOSOWNĄ UCHWAŁĘ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ARTEX-INVEST PODJĘŁO W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU STOSOWNE UCHWAŁY2014-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ2016-11-15 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁEK NASTĄPI NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H. TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ POD FIRMĄ ARTEX-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MŁAWIE NA RZECZ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ ARTEX-SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MŁAWIE WEDŁUG WARTOŚCI BILANSOWEJ OBU SPÓŁEK USTALONEJ NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2016 R. POŁĄCZENIE NASTĄPI Z PODWYŻSZENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ O KWOTĘ 200 000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH), TJ. DO KWOTY 210 000 ZŁ (DWIEŚCIE DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH). PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ NASTĄPI W DRODZE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW. W ZWIĄZKU Z PODWYŻSZENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WSPÓLNICY SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ OBEJMĄ W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ ŁĄCZNIE 400 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ KAŻDY, TO JEST O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 200 000 ZŁ. OBJĘCIE UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM NASTĄPI WEDŁUG ZASAD OPISANYCH W PLANIE POŁĄCZENIA Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2016 R., ZGODNIE Z KTÓRYMI STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ WYNOSI 1:1, WOBEC CZEGO ZA 1 (JEDEN) UDZIAŁ W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ WSPÓLNIK SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ OTRZYMA 1 (JEDEN) UDZIAŁ W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ. NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ARTEX-HURT SP. Z O.O. PODJĘŁO W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU STOSOWNĄ UCHWAŁĘ, REPERTORIUM A NR 4222/2016, NOTARIUSZ LUBOMIR WALDEMAR TRUSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W PRZASNYSZU. NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ARTEX-SPV SP. Z O.O. PODJĘŁO W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU STOSOWNE UCHWAŁY, REPERTORIUM A NR 4226/2016, NOTARIUSZ LUBOMIR WALDEMAR TRUSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W PRZASNYSZU.2016-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów