HYDRO-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000520299
Numer REGON: 341265421
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-09-09
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/11890/19/803]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-08-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHYDRO-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2015-11-23 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 18 nr lokalu 2 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2015-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.06.2014 R., NOTARIUSZ ALEKSANDER GIŻEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDER GIŻEWSKI KATARZYNA GIŻEWSKA SPÓŁKA CYWILNA UL. MŁAWSKA 2 W RYPINIE, REP. A NR 2490/20142014-08-20 do dziś
219.08.2015R. REP A NR 4307/2015, NOTARIUSZ ALEKSANDER GIŻEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDER GIŻEWSKI KATARZYNA GIŻEWSKA SPÓŁKA CYWILNA W RYPINIE UL.MŁAWSKA 2, ZMIENIONO § 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2015-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-08-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE M&S MARCZAK I SIEMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W RYPINIE W HYDRO-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W RYPINIE, UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTA JEDNOMYŚLNIE PRZEZ WSPÓLNIKÓW W DNIU 10.06.2014 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 2490/2014 PRZED NOTARIUSZEM ALEKSANDREM GIŻEWSKIM KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDER GIŻEWSKI, KATARZYNA GIŻEWSKA SPÓŁKA CYWILNA UL. MŁAWSKA 2 W RYPINIE.2014-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaM&S MARCZAK I SIEMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2014-08-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-08-20 do dziś
3. Numer w rejestrze0000416862 2014-08-20 do dziś
5. Numer REGON3412654212014-08-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEMIŃSKI2014-08-20 do dziś
2. ImionaARIEL2014-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-08-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-08-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-08-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000 ZŁOTYCH2014-08-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000 ZŁOTYCH2014-08-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000 ZŁOTYCH2014-08-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-08-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHYDRO-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3415316962014-08-20 do dziś
4. Numer KRS0000494354 2014-08-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-08-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI MA PRAWO I OBOWIĄZEK JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ.2014-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHYDRO-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3415316962014-08-20 do dziś
4. Numer KRS0000494354 2014-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-08-20 do dziś
243 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2014-08-20 do dziś
345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-08-20 do dziś
424 3 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW ZE STALI PODDANEJ WSTĘPNEJ OBRÓBCE2014-08-20 do dziś
570 10 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-08-20 do dziś
670 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-08-20 do dziś
725 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2014-08-20 do dziś
825 5 KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2014-08-20 do dziś
925 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2014-08-20 do dziś
1043 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W TORUNIU VII WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 09.09.2020 R. SYGNATURA TO.VII.NS-REJ. KRS 11890/19/803 W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA HYDRO-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA BEZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO W TRYBIE. ART.25D UST.1 USTAWY Z DNIA 20.08.1997 R. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (T.J.DZ.U.Z 2019 R., POZ.1500 ZE ZM.). , 09.09.2020 2.2020-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów