„BULLOCK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000520247
Numer REGON: 321557889
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-19
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-02-16
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/20540/20/805]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BULLOCK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat BYTOWSKI gmina BYTÓW miejscowość BYTÓW2019-10-01 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTÓW ulica UL. MIASTECKA nr domu 2 kod pocztowy 77-100 poczta BYTÓW kraj POLSKA 2019-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.08.2014 R. REPERTORIUM A NR 4157/2014, NOTARIUSZ ELIZA SZERSZENOWICZ-KACZMAREK Z KN W SŁAWNIE2014-08-19 do dziś
224 WRZEŚNIA 2019R. , REPERTORIUM A NUMER 9658/2019 ,NOTARIUSZ KATARZYNA RÓŻAŃSKA -TERMAN W KANCELARII NOTARIALNEJW RUMII, ZMIENIONO §2 UMOWY;2019-10-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-08-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŃCZAK2014-08-19 do dziś
2. ImionaPAULA ANNA2014-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000, 00 ZŁ2014-08-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-08-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-08-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŃCZAK2019-09-23 do dziś
2. ImionaARTUR MARCIN2019-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2014-08-19 do dziś
225 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2014-08-19 do dziś
325 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2014-08-19 do dziś
430 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-08-19 do dziś
533 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2014-08-19 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-08-19 do dziś
722 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2014-08-19 do dziś
825 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2014-08-19 do dziś
925 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2014-08-19 do dziś
1025 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2015-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
2data złożenia 18.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-28 do dziś
3data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-15 do dziś
5data złożenia 03.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYPUŁOWSKA STASIUK2021-02-16 do dziś
2. ImionaANNA JANINA2021-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-16 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK- PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, POSTANOWIENIE Z DNIA 19.11.2020 ROKU, SYGN. AKT. GD VIII NS-REJ.KRS 7406/20/309, POWOŁANIE KURATORA NA PODSTAWIE ART.42 KC DO REPREZENTOWANIA BULLOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM PROWADZONYM PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SR W MIASTKU WOJCIECHA ZIELIŃSKIEGO O SYGN. AKT KM 32/20 ORAZ W POSTĘPOWANIU O ZAPŁATĘ ZALEGŁEGO WYNAGRODZENIA ZA MIESIĄC OD KWIETNIA DO WRZEŚNIA 2019 ROKU Z POWÓDZTWA MARKA MAŃCZAK.2021-02-16 do dziś
6. Data powołania kuratora19.11.20202021-02-16 do dziś
7. Data, do której kurator ma działać19.11.20212021-02-16 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów