BPSA CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000520188
Numer REGON: 022472450
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-19
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-08-15
Sygnatura akt[RDF/323657/21/449]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPSA CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ROBOTNICZA nr domu 42A kod pocztowy 53-608 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-10-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWWW.BPSA-CENTER.PL2016-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.06.2014 R., NOTARIUSZ HANNA STRZELCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. KSIĘCIA WITOLDA 49/2, REP. A NR 1448/20142014-08-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-08-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIEK2014-08-19 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2019-08-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-08-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2014-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-08-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu- DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZACIĄGNIĘCIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANA JEST UCHWAŁA CZŁONKÓW ZARZĄDU PODJĘTA BEZWZGLĘDNĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW.2014-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIEK2020-11-17 do dziś
2. ImionaJOLANTA2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHRYNOWIECKI2019-08-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIEK2014-08-19 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-08-19 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2014-08-19 do dziś
374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-08-19 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2015 okres OD 16.06.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
2data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-04 do dziś
3data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
4data złożenia 10.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6data złożenia 23.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-23 do dziś
7data złożenia 15.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.06.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-04 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-23 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.06.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-04 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-23 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów