VESTORS SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000520084
Numer REGON: 123182738
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-18
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2019-06-28
Sygnatura akt[RDF/134049/19/259]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVESTORS SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-03-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 50 nr lokalu 515 kod pocztowy 00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.06.2014 R., NOTARIUSZ PAWEŁ CZUBIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY ULICY LWOWSKIEJ NR 2A/38, REPERTORIUM A NUMER: 2314/20142014-08-18 do dziś
227.11.2015 R. - NOT. ANNA GĄSIENICA, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. LWOWSKA 2/38, REP. A NR 5494/2015 - ZMIANA: § 2, § 3, § 15 UST. 22016-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-08-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1215583692014-08-18 do dziś
4. Numer KRS0000389747 2014-08-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2014-08-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-08-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-08-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2014-08-18 do dziś
2. ImionaTADEUSZ PAWEŁ2014-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-08-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-08-18 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-08-18 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-08-18 do dziś
464 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-08-18 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-08-18 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-08-18 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-08-18 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-08-18 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-08-18 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.01.2016 okres OD 23.06.2014 DO 22.06.20152016-03-22 do dziś
2data złożenia 23.12.2016 okres OD 23.06.2015 DO 22.06.20162017-01-09 do dziś
3data złożenia 29.03.2018 okres OD 23.06.2016 DO 22.06.20172018-03-29 do dziś
4data złożenia 10.09.2018 okres OD 23.06.2017 DO 22.06.20182018-09-10 do dziś
5data złożenia 28.06.2019 okres OD 23.06.2018 DO 22.06.20192019-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.06.2014 DO 22.06.20152016-03-22 do dziś
2OD 23.06.2015 DO 22.06.20162017-01-09 do dziś
3OD 23.06.2016 DO 22.06.20172018-03-29 do dziś
4OD 23.06.2017 DO 22.06.20182018-09-10 do dziś
5OD 23.06.2018 DO 22.06.20192019-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.06.2014 DO 22.06.20152016-03-22 do dziś
2OD 23.06.2015 DO 22.06.20162017-01-09 do dziś
3OD 23.06.2016 DO 22.06.20172018-03-29 do dziś
4OD 23.06.2017 DO 22.06.20182018-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów