DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000520004
Numer REGON: 147381666
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-14
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-12-01
Sygnatura akt[RDF/271089/20/2]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2014-08-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA2014-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DŹWIŃSKA nr domu 6 kod pocztowy 03-876 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu109.07.2014 R., NOTARIUSZ RADOSŁAW WALASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. BONIFRATERSKA 8 LOK.99, REP. A NR 1930/20142014-08-14 do dziś
218.07.2017 R., REP. A NR 4076/2017, NOTARIUSZ JACEK KOSSEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 27.11.2017 R., REP. A NR 6860/2017, NOTARIUSZ ANNA KULKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2018-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-14 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2014-08-14 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2014-08-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego202972,40 ZŁ2018-01-15 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji20297242018-01-15 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ2014-08-14 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego202972,40 ZŁ2018-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2014-08-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002014-08-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-08-14 do dziś
21. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII B2018-01-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10297242018-01-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-01-15 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2014-08-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-08-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŚNIEWSKI2019-11-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MIŁOSZ2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKEMILEW2014-08-14 do dziś
2. ImionaIWONA IZABELA2014-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPLETKUS2018-01-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PAWEŁ2018-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-15 do dziś
21. NazwiskoTABACZYŃSKI2014-08-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ RYSZARD2014-08-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-14 do dziś
31. NazwiskoKEMILEW2014-08-14 do dziś
2. ImionaJERZY2014-08-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-08-14 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-08-14 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-08-14 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-08-14 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-08-14 do dziś
652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2014-08-14 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-08-14 do dziś
875 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2014-08-14 do dziś
996 03 Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA2014-08-14 do dziś
1096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.06.2016 okres OD 09.07.2014 DO 31.12.20142016-12-06 do dziś
2data złożenia 05.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
3data złożenia 03.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
4data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-17 do dziś
5data złożenia 23.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-23 do dziś
6data złożenia 01.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 09.07.2014 DO 31.12.20142016-12-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-17 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-23 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.07.2014 DO 31.12.20142016-12-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-17 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-23 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.07.2014 DO 31.12.20142016-12-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-17 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-23 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów