ARTERY M. KURDZIEL, M. GAWLIK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000519784
Numer REGON: 123184737
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-13
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-06-16
Sygnatura akt[RDF/299250/21/552]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-08-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTERY M. KURDZIEL, M. GAWLIK SPÓŁKA JAWNA2014-08-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina MYŚLENICE miejscowość MYŚLENICE2014-08-13 do dziś
2. Adresmiejscowość MYŚLENICE ulica UL. KWIATOWA nr domu 5 kod pocztowy 32-400 poczta MYŚLENICE kraj POLSKA 2016-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.07.2014 R.2014-08-13 do dziś
225.08.2014 ROKU - ANEKS NR 1 DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ; SPROSTOWANIE PARAGRAFU 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ; 01.09.2014 ROKU - ANEKS NR 2 DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ; ZMIANA PARAGRAFU 6 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, DODANIE USTĘPU 2 DO PARAGRAFU 6 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ.2014-11-13 do dziś
301.07.2015R DODANO § 6 UST. 32015-09-08 do dziś
416.04.2018 DODANO PKT 59 I PKT 60 W § 5 UST. 12018-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURDZIEL2014-08-13 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2014-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-08-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-08-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-08-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-08-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWLIK2014-08-13 do dziś
2. ImionaMARCIN ŁUKASZ2014-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-08-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-08-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-08-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-08-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-08-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2014-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURDZIEL2014-08-13 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2014-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWLIK2014-08-13 do dziś
2. ImionaMARCIN ŁUKASZ2014-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2014-08-13 do dziś
255 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2014-08-13 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-08-13 do dziś
456 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-08-13 do dziś
556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2014-08-13 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2014-08-13 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-08-13 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-08-13 do dziś
955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2016-10-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2016-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów