LABADO ŚWIAT DZIECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000519752
Numer REGON: 302793567
Numer NIP: 7773240388
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-13
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/534141/23/149]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABADO ŚWIAT DZIECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KOSTRZYN miejscowość KOSTRZYN2014-08-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSTRZYN ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 4A nr lokalu 97 kod pocztowy 62-025 poczta KOSTRZYN kraj POLSKA 2020-09-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejLABADO.SWIATDZIECKA@O2.PL2014-08-13 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.PRZEDSZKOLELABADO.PL2020-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.07.2014 R., NOTARIUSZ ELIZA FERSZT-MAJCHEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSTRZYNIE, REP. A NR 1426/2014 AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.08.2014 R., NOTARIUSZ ELIZA FERSZT-MAJCHEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSTRZYNIE, REP. A NR 1863/2014 - ZMIENIONO: § 14 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI2014-08-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-08-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWSKA2014-08-13 do dziś
2. ImionaMONIKA MAGDALENA2014-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2014-08-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELAK2014-08-13 do dziś
2. ImionaANETA2014-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2014-08-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2014-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15000,00 ZŁ2014-08-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-08-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELAK2022-09-21 do dziś
2. ImionaANETA2022-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-09-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWSKA2014-08-13 do dziś
2. ImionaMONIKA MAGDALENA2014-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-08-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-08-13 do dziś
285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-08-13 do dziś
388 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2014-08-13 do dziś
485 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2014-08-13 do dziś
585 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2014-08-13 do dziś
685 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2014-08-13 do dziś
785 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2020-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.11.2016 okres OD 03.07.2014 DO 31.12.20152017-01-20 do dziś
2data złożenia 02.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
3data złożenia 07.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-07 do dziś
4data złożenia 12.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-12 do dziś
5data złożenia 05.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-05 do dziś
6data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
7data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
8data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.07.2014 DO 31.12.20152017-01-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.07.2014 DO 31.12.20152017-01-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów