BONUM R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000519643
Numer REGON: 243632393
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-11
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-11-14
Sygnatura akt[RDF/181661/19/54]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUM R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2014-08-11 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica BUDOWLANYCH nr domu 1 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2014-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.06.2014 ROKU, REPERTORIUM A NR 3305/2014 NOTARIUSZ BEATA FIRYN, KANCELARIA NOTARIALNA ROZALIA GOŁBA-DORAK, BEATA FIRYN SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CYNIARSKIEJ 362014-08-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-08-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZEK2014-08-11 do dziś
2. ImionaWIESŁAW MAREK2014-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.700,00 ZŁOTYCH2014-08-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2014-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-08-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO-WE WSZYSTKICH SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH BEZ WZGLĘDU NA ICH WARTOŚĆ.2014-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZEK2014-08-11 do dziś
2. ImionaWIESŁAW MAREK2014-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-08-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2014-08-11 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-08-11 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-08-11 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-08-11 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-08-11 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-08-11 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-08-11 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-08-11 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-08-11 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.04.2015 okres OD 12.06.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
2data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
3data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
4data złożenia 28.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
5data złożenia 28.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
6data złożenia 29.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
7data złożenia 13.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.06.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.06.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów