BUDOMEX WOJCIECH ŁUBIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKIWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000519567
Numer REGON: 690448329
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-08
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2019-06-13
Sygnatura akt[RDF/122452/19/318]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMEX WOJCIECH ŁUBIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKIWIDACJI2015-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEMYSKI gmina STUBNO miejscowość CHAŁUPKI DUSOWSKIE2014-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość CHAŁUPKI DUSOWSKIE nr domu 1 kod pocztowy 37-723 poczta STUBNO kraj POLSKA 2014-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.07.2014 R.- NOTARIUSZ AGNIESZKA MORAWIEC - KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE PL.ŚRENIAWITÓW 6/3, AKT NOTARIALNY REP. A NR 1204/20142014-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-08-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-08-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ BUDOMEX WOJCIECH ŁUBIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ BUDOMEX WOJCIECH ŁUBIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CHAŁUPKACH DUSOWSKICH NA PODSTAWIE ART. 551 I NASTĘP. KSH, UCHWAŁA ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ BUDOMEX WOJCIECH ŁUBIŃSKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE, AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.07.2014 R., REP. A NR 1204/2014, NOTARIUSZ AGNIESZKA MORAWIEC, KANCELARIA W RZESZOWIE PL. ŚRENIAWITÓW 6/3.2014-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUDOMEX WOJCIECH ŁUBIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2014-08-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-08-08 do dziś
3. Numer w rejestrze0000210971 2014-08-08 do dziś
5. Numer REGON6904483292014-08-08 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUBIŃSKI2014-08-08 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2014-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały422 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.200,00 ZŁ2015-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-06-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego42200,00 ZŁ2014-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT2014-08-08 do dziś
201 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2014-08-08 do dziś
301 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2014-08-08 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-08-08 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-08-08 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2014-08-08 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-08-08 do dziś
846 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2014-08-08 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-08-08 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-06-07 do dziś
2data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-07 do dziś
3data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-07 do dziś
4data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
5data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-06-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-06-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji22.10.2014 R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.10.2014 R. REP.A NR 1736/2014, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ MORAWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE2015-02-13 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE PRZEZ LIKWIDATORA2015-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoŁUBIŃSKI2015-02-13 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2015-02-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności22.10.2014 R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.10.2014 R. REP.A NR 1736/2014, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ MORAWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE2015-02-13 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów