BIOEKO SKUZA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000519446
Numer REGON: 061659591
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-11
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-06-22
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/16339/21/313]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-08-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBIOEKO SKUZA SPÓŁKA JAWNA2021-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat KOZIENICKI gmina GNIEWOSZÓW miejscowość GNIEWOSZÓW2021-05-14 do dziś
2. Adresmiejscowość GNIEWOSZÓW ulica UL. SARNOWSKA nr domu 17 kod pocztowy 26-920 poczta GNIEWOSZÓW kraj POLSKA 2021-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.03.2014 R.2014-08-11 do dziś
24.07.2015 R. ZMIANA § 22015-08-11 do dziś
328.02.2019R., ZMIENIONO § 10 UMOWY2020-09-28 do dziś
4ANEKS DO UMOWY Z DNIA 15.03.2021 R., NA PODSTAWIE KTÓREGO ZMIENIONO §1, §2, §4, §7, §8, §9, §10.2021-05-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-08-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale18.03.2014 R. - UCHWAŁA NR 1/2014 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI APTEKI SŁONECZNE DOROTA SKUZA BEATA WIECZOREK SPÓŁKA CYWILNA O JEJ PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ2014-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKI SŁONECZNE DOROTA SKUZA BEATA WIECZOREK SPÓŁKA CYWILNA2014-08-11 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-08-11 do dziś
5. Numer REGON0616595912014-08-11 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKUZA2014-08-11 do dziś
2. ImionaDOROTA IWONA2014-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-08-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-08-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2021-05-14 do dziś
2. ImionaHUBERT2021-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-05-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-05-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-08-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2021-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2021-05-14 do dziś
2. ImionaHUBERT2021-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKUZA2014-08-11 do dziś
2. ImionaDOROTA IWONA2014-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2021-05-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2021-05-14 do dziś
238 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2021-05-14 do dziś
338 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2021-05-14 do dziś
438 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2021-05-14 do dziś
539 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2021-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 11.08.2014 DO 31.12.20152018-04-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-23 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów