BURDUR ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000519289
Numer REGON: 147381726
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-08
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2014-11-12
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/63927/14/626]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURDUR ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MOKOTOWSKA nr domu 4/6 kod pocztowy 00-641 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT SPORZĄDZONY W DNIU: 23.07.2014 R., PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE - EWELINĘ WACHOWSKĄ-GIERS, KANCELARIA NOTARIALNA EWELINA WACHOWSKA-GIERS, HANNA WACHOWSKA-POPIELARCZYK SPÓŁKA CYWILNA, UL. OBRZEŻNA 7A LOK. U1, 02-691 WARSZAWA, NUMER REPERTORIUM A - 1505/20142014-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-08-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIAH2014-11-12 do dziś
2. ImionaMOHAMMAD AFZOL2014-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 PLN2014-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-11-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-08-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE2014-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIAH2014-11-12 do dziś
2. ImionaMOHAMMAD AFZOL2014-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2014-08-08 do dziś
211 PRODUKCJA NAPOJÓW2014-08-08 do dziś
312 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-08-08 do dziś
413 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-08-08 do dziś
514 PRODUKCJA ODZIEŻY2014-08-08 do dziś
615 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2014-08-08 do dziś
716 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2014-08-08 do dziś
817 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2014-08-08 do dziś
918 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-08-08 do dziś
1019 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2014-08-08 do dziś
1120 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-08-08 do dziś
1202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2014-08-08 do dziś
1321 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-08-08 do dziś
1422 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2014-08-08 do dziś
1523 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2014-08-08 do dziś
1624 PRODUKCJA METALI2014-08-08 do dziś
1725 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2014-08-08 do dziś
1826 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2014-08-08 do dziś
1927 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-08-08 do dziś
2028 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-08-08 do dziś
2129 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-08-08 do dziś
2230 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2014-08-08 do dziś
2303 RYBACTWO2014-08-08 do dziś
2431 PRODUKCJA MEBLI2014-08-08 do dziś
2532 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2014-08-08 do dziś
2633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-08-08 do dziś
2735 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2014-08-08 do dziś
2836 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2014-08-08 do dziś
2937 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2014-08-08 do dziś
3038 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2014-08-08 do dziś
3139 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-08-08 do dziś
3241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-08-08 do dziś
3342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-08-08 do dziś
3405 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2014-08-08 do dziś
3543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-08-08 do dziś
3645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2014-08-08 do dziś
3746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-08-08 do dziś
3847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-08-08 do dziś
3949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2014-08-08 do dziś
4050 TRANSPORT WODNY2014-08-08 do dziś
4151 TRANSPORT LOTNICZY2014-08-08 do dziś
4252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-08-08 do dziś
4353 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2014-08-08 do dziś
4455 ZAKWATEROWANIE2014-08-08 do dziś
4506 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2014-08-08 do dziś
4656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-08-08 do dziś
4758 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-08-08 do dziś
4859 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-08-08 do dziś
4960 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2014-08-08 do dziś
5061 TELEKOMUNIKACJA2014-08-08 do dziś
5162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-08-08 do dziś
5263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-08-08 do dziś
5364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-08-08 do dziś
5464 2 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-08-08 do dziś
5564 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-08-08 do dziś
5607 GÓRNICTWO RUD METALI2014-08-08 do dziś
5766 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-08-08 do dziś
5866 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2014-08-08 do dziś
5968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-08-08 do dziś
6070 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-08-08 do dziś
6171 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-08-08 do dziś
6272 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-08-08 do dziś
6373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-08-08 do dziś
6474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-08-08 do dziś
6577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-08-08 do dziś
6678 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-08-08 do dziś
6708 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2014-08-08 do dziś
6879 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2014-08-08 do dziś
6981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-08-08 do dziś
7082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-08-08 do dziś
7185 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2014-08-08 do dziś
7285 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-08-08 do dziś
7386 2 PRAKTYKA LEKARSKA2014-08-08 do dziś
7486 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2014-08-08 do dziś
7590 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2014-08-08 do dziś
7691 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2014-08-08 do dziś
7792 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2014-08-08 do dziś
7809 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2014-08-08 do dziś
7993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-08-08 do dziś
8094 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2014-08-08 do dziś
8195 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2014-08-08 do dziś
8296 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-08-08 do dziś
8397 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW2014-08-08 do dziś
8498 GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY2014-08-08 do dziś
8579 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2014-08-08 do dziś
8610 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2014-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów