FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ASEKURACJA A. MAKASEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000519200
Numer REGON: 260786750
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-08
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-06-05
Sygnatura akt[RDF/494248/23/984]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-08-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ASEKURACJA A. MAKASEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2014-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat STASZOWSKI gmina STASZÓW miejscowość STASZÓW2014-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość STASZÓW ulica WSCHODNIA nr domu 13 nr lokalu 12 kod pocztowy 28-200 poczta STASZÓW kraj POLSKA 2014-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.07.2014 R. - UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ. 23.07.2014 R. - ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO § 2.2014-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKASEWICZ2014-08-08 do dziś
2. ImionaADAM2014-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-08-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-08-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-08-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-08-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKASEWICZ2014-08-08 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2014-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-08-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-08-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-08-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE A W RAZIE USTANOWIENIA PROKURENTA - KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKASEWICZ2014-08-08 do dziś
2. ImionaADAM2014-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKASEWICZ2014-08-08 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2014-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-08-08 do dziś
247 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-08-08 do dziś
347 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-08-08 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-08-08 do dziś
566 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2014-08-08 do dziś
686 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2014-08-08 do dziś
786 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2014-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-29 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów