BRIZO YACHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000518985
Numer REGON: 321542066
Numer NIP: 8513177104
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-05
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-03-30
Sygnatura akt[RDF/373931/22/288]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 321542066 NIP 85131771042014-08-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBRIZO YACHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2015-05-12 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. DUBOIS nr domu 23 kod pocztowy 71-610 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2021-03-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@BRIZO-YACHTING.EU2021-03-15 do dziś
4. Adres strony internetowejBRIZO-YACHTING.EU2021-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 LIPCA 2014 R., REP. A NR 4422/2014, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW RAFAŁ CHMURA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2014-08-05 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 STYCZNIA 2021 R., REP.A NR 132/2021, NOTARIUSZ MAGDALENA OGONOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO §2, §7, §13, §21, DODANO §13 A2021-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-08-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWNACKI2014-08-05 do dziś
2. ImionaBARTOSZ MICHAŁ2014-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ2021-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWNACKA2021-03-15 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2021-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ2021-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZERBIŃSKI2021-03-15 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2021-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ2021-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-08-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁALNIE PREZES ZARZĄDU I WICEPREZESA ZARZĄDU (REPREZENTACJA DWUOSOBOWA)2021-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZERBIŃSKI2021-03-15 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2021-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-03-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWNACKA2021-03-15 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2021-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-03-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWNACKI2014-08-05 do dziś
2. ImionaBARTOSZ MICHAŁ2014-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-08-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-08-05 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-08-05 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-08-05 do dziś
426 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2014-08-05 do dziś
522 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2021-03-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2021-03-15 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2021-03-15 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-03-15 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-03-15 do dziś
546 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2021-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2016 okres OD 03.07.2014 DO 31.12.20152017-01-19 do dziś
2data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-24 do dziś
3data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
4data złożenia 07.04.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-07 do dziś
5data złożenia 05.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-05 do dziś
6data złożenia 30.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.07.2014 DO 31.12.20152017-01-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-07 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.07.2014 DO 31.12.20152017-01-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-07 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów